KURUMSAL

Etik Değerlerimiz

ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi Etik Kültür Beyannamesi

ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi; Gümrük Yönetmeliği’nde, 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde, 29.05.2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde belirtilen iş ve işlemleri Kamu adına ve yararına yapmaktadır.

ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi, gerek kuruluş amacı gerekse hizmet alanı dolayısıyla kamu adına iş ve işlem yürüttüğünün bilincinde olarak, Kamu kurumları için öngörülen etik kültürünü benimsemeyi ve bu kültüre uygun bir çalışma yaşamı belirlemeyi kendisine amaç edinmiştir.

Bu bilinçle ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi gerçekleştireceği iş ve işlemlerde; yasaların çizdiği sınırların dışına kesinlikle çıkmamayı, adalet duygusuna, dürüstlüğe, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren durumları ortadan kaldırmak suretiyle hem kamu kurumlarının hem de hizmet alanın güvenini kazanmayı ilke edinmiştir.

ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi gerçekleştireceği iş ve işlemlerde; bir yandan kamu yararını gözetirken, diğer yandan hizmetten yararlananların talep ve ihtiyacını göz ardı etmeyen bir anlayışla, hizmet sonucuna odaklı ve hesap verebilirlik şeklinde ifade edilebilecek evrensel normları esas alır. Gerek personel istihdamında, gerekse hizmet alacakların seçiminde bu normlara uygun davranılır.

ZE-KA Gümrük Denetim Limited Şirketi, en üst yöneticisinden en alt birimde görev yapan personeline kadar tam bir katılımla benimsediği etik kültür anlayışını, iş hayatının her alanında tavizsiz ve kesintisiz olarak uygulamayı, çalışanların görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleyerek, bu ilkelere uygun davranılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.

Bu amaçlar doğrultusunda Ze-Ka ailesinin her ferdi;
 

  • Şirketin misyonuna ve etik kültürüne uygun davranır, 

  • Görevlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür,

  • Tüm iş ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, 

  • Kendisi ve ya şirket adına ayrıcalıklı hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez, bu yöndeki hiçbir talebi kabul etmez, 

  • Görevi gereği elde ettiği resmi, gizli veya özel nitelikteki bilgileri, kendisine veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek amacıyla kullanamaz, 

  • Yaptığı iş ve işlemleri doğru ve yasalara uygun olarak yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ikram, bahşiş yahut rüşvet kabul edemez,


Görev ve sorumluluk alanına giren konularda, yasalara ve kamu erkinin koyduğu kurallara uygun olmayan, davranış, iş ve işlemin tespiti halinde gecikmeksizin durumu yöneticisine rapor eder.

©2018 - ZE-KA GÜMRÜK DENETİM LTD.ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi